top of page

Labdarība. Kā sākt palīdzēt citiem?/Благотворительность. Как начать помогать другим? LV/RULabdarība. Kā sākt palīdzēt citiem?

Gandrīz ikvienam no mums brīžiem rodas vēlme palīdzēt citiem, izmainīt viņu dzīvi uz labo pusi. Bet daudzi ir neziņā – ar ko tad sākt? Nodarbojoties ar labdarību vairāk nekā 10 gadus, gribu padalīties ar padomiem, ko vajadzības gadījumā dodu arī saviem draugiem.

Sākumā padomājiet, kam tieši jūs gribētupalīdzēt – kas ir tuvāks jūsu sirdij! Bērni, kas aug bez vecākiem; neizārstējami slimi cilvēki; bet varbūt pensionāri, bezpajumtnieki vai dzīvnieki. Šajā rakstā es vairāk pastāstīšu tieši par palīdzību bāreņiem un bērnu namiem, jo tas ir manas darbības pamatvirziens.

Tātad, jūs nolēmāt palīdzēt bērnu namiem. Vispirms apdomājiet, kā jūs varat un vēlaties palīdzēt –finansiāli vai savādāk.


Nedaudz par finansiālu palīdzību:

Ja jūs vai jūsu uzņēmums ir gatavs sniegtfinansiālu palīdzību,jūs varat darboties caur labdarības fondiem, vai arī pa tiešo interesēties bērnu namos par to vajadzībām;

Gadījumā, ja fondam ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss, ziedojot var pretendēt uz nodokļu atlaidēm. Tas attiecas kā uz fiziskām, tā arī uz juridiskām pesonāmDaži nefinansiālas palīdzības piemēri:

Brīvprātīgais darbs.Daudziem labdarības fondiem ir nepieciešams atbalsts – piemēram, pasākumu organizēšanā; dāvanu vākšanā u.tml. Piedāvājiet savu palīdzību;

Jūsu uzņēmums var atbalstīt bērnu namus arsavu produkciju(ja tā viņiem ir aktuāla). Tāpat jūs varat uzaicināt bērnu namu audzēkņus ekskursijā– piemēram, uz ražotni, vai arī vienkārši iepazīstināt ar konkrēto profesiju;


Prakse vai iekārtošana darbā. Izejot ārpus bērnu nama patstāvīgajā dzīvē, jauniešiem ir svarīgi nepazaudēties; viņiem parasti nav vecāku atbalsta. Piedāvājiet savā uzņēmumā izveidot programmu, kas palīdzēs iekārtoties darbā šādiem jauniešiem, vai paņemiet bērnu nama audzēkni praksē. Tas ne tikai paaugstinās jūsu uzņēmuma sociālo atbildību, bet arī labvēlīgi ietekmēs darbiniekus;Uzraudzība. Kļūstiet par kāda bērna kuratoru. Iespēju robežās ciemojaties pie viņa, kontaktējaties – kļūstiet par pieaugušo, pie kā viņš var vērsties pēc padoma.


Daži padomi:

 • Nesāciet nodarboties ar labdarību, pārskaitot uzreiz lielu ziedojumu. Sāciet ar mazumu un tad pavērojiet, kā notiek finanšu izlietošana;

 • Pirms palīdzēt konkrētai organizācijai, pameklējiet par to atsauksmes internetā;

 • Izvēlēties fondu, kuram palīdzēt, labāk pēc draugu/paziņu atsauksmēm; kā arī detalizēti izpētot fonda darbību (mājas lapā, sociālajos tīklos, VID atskaitēs u.tml.) un saprotot, ka jūsu uzskati par labdarību sakrīt;

 • Precizējiet, kā tiks izlietoti jūsu līdzekļi – jums ir visas tiesības to darīt;

 • Lai pēc iespējas izvairītos no vilšanās – vismaz sākotnēji ņemiet aktīvu dalību pasākumos, vai arī kontrolējiet finanšu līdzekļu un dāvanu izmantošanu (foto un video no pasākuma norises vietas, dokumentācija utt.);

 • Pastāv iespēja uzstādīt automātiskus ikmēneša ziedojumus. Tādejādi fondiem ir daudz vieglāk plānot savu darbību;


Visbeidzot, uzdodiet sev jautājumu – ko labu es varu izdarīt jau šonedēļ?

Ar mūsu fonda darbību jūs varat iepazīties mājas lapā - http://bernurits.lv/. Ja jums ir jautājumi, kas saistīti ar labdarību – rakstiet mums (info@bernurits.lv).


Informāciju sgatavoja labdarības fonda “Bērnu rīts” valdes locekle – Jaroslava Tomaševiča.


___________________________Благотворительность. Как начать помогать другим?

Почти у каждого порой возникает желание помочь другим, изменить их жизнь к лучшему. Но многие не знают - с чего же начать?Занимаясь благотворительностью более 10 лет, хочу поделится с вами советами, которые даю и своим друзьям.


Сначала подумайте, кому именно вы хотели бы помогать- что больше трогает ваше сердце! Дети, растущие без родителей; неизлечимо больные люди; а может пенсионеры,бездомные или животные.В этой статье я расскажу больше именно о помощи сиротам и детским домам, так как это является направлением моей благотворительной деятельности.

И так, вы решили помогать детским домам. Для началаобдумайте, как вы можете и хотите помочь - финансово или иначе.


Немного о финансовой помощи:

Если вы или ваше преприятие готовы оказать финансовую помощь, вы можете как действовать через благотворительные фонды,так ина прямую интересоваться в детских домах об их нуждах;

В случае, если фонду присвоен Статус общественной полезности(Sabiedriskā labuma statuss), при пожертвовании как физические, так и юридические лица могут претендовать на налоговые льготы (больше информации -https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi).


Некоторые варианты нефинансовой помощи:


Волонтёрство. Многим благотворительным фондам необходима поддержка - например, в организации мероприятий; сборе подарков и т.п. Предложите свою помощь;

Ваше предприятие может поддержать детские дома своей продукцией (если она им актуальна). А еще- пригласить воспитанников на экскурсию- например, производство, или просто ознакомить с конкретной профессией;


Практика или трудоустройство. Выпускаясь из детдома, подросткам важно не потеряться - ведь у них обычно нет поддержки родителей. Предложите создать в своей компании программу, которая будет способствовать трудоустройству таких детей, или возьмите воспитанника детского дома к себе на практику. Это не тольки повысит социальную ответственность вашего предприятия, но и благотворно повлияет на сотрудников;


Кураторство. Станьте куратором понравившегося ребенка. По мере возможности посещайте его, общайтесь - станьте взрослым, к которому он может обратиться за советом.

Несколько советов:

 • Не начинайте благотворительность с перевода сразу большой суммы. Начните с малого и посмотрите, как происходит использование финансов;

 • Прежде чем помогать конкретной организации, поищите отзывы о ней в интернете;

 • Выбрать фонд, которому помогать, лучше по отзывам друзей/знакомых; а также детально ознакомившись с деятельностью фонда (на сайте, в соц. сетях, отчетах СГД и т.д.) и поняв, что ваши взгляды на благотворительность совпадают;

 • Уточните, как будут использоваться ваши средства - вы имеете на это полное право;

 • Чтобы максимально избежать разочарования - хотя бы поначалу принимайте непосредственное участие в мероприятиях, или же контролируйте конечное использование средств и подарков (фото и видео с места событий, документация и т.д.);

 • Есть возможность настроить автоматическое ежемесячное пожертвование. Так фондам намного проще планировать свои действия;

Напоследок, задайте себе вопрос - что хорошего я могу сделать уже на этой неделе?


С работой нашего фонда вы можете ознакомиться на нашей домашней страничке - http://bernurits.lv/ru/. Если у вас есть вопросы, связанные с благотворительностью - пишите нам (info@bernurits.lv)


Информацию подготовила член правления благотворительного фонда "Bērnu rīts” - Ярослава Томашевич.

0 comments

Comments


bottom of page